Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým přihlášením na akci Wolfking.cz (pořádanou pod zastoupením zapsaného spolku Mandavan, IČ 037 32 363, se sídlem Studánka 334, 407 52, Varnsdorf, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod zn. L 9357)
(dále jen „Pořadatel“),

je tento oprávněn pro záležitosti jednotlivých závodů zpracovávat moje

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu

případně též informace o sportovním klubu, do kterého jsem přihlášen/za který závodím.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků závodů a celé série a s tím souvisejícími činnostmi (např. přihlášky, odhlášky, prezentace atd.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Pořadatelem evidován/a.

Beru na vědomí, že Pořadatel může předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému pořadateli/pořadatelům jednotlivého závodu
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy v případě vyžádání, a to za účelem:
  • vedení evidence závodníku a účastníků
  • identifikace jednotlivých soutěžících

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu zúčastnit závodů Pořadatele.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Pořadatel (výše zmíněný spolek) moje

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky za účelem
  • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
  • prezentace na webu
  • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)
  • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

Dále souhlasím, aby Pořadatel zpracoval i mé

 • telefonní číslo
 • e-mail

za účelem vedení evidence účastníků a s ní spojené propagace dalších závodů seriálu a dalších akcí pořádaných Pořadatelem.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Pořadatelem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým potvrzením prostřednictvím přihlášení na danou akci.